STROKE

LÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

Arkivet

Kaffekoppen

2018-09-03

Observera ny plats !
Hej på er ! På fredag 7/9 klockan 14.00 startar vi upp kaffekoppen för hösten.
Första gången bjuder vi på fika. Jag kommer att vara på plats i god tid och fixa.
Vore kul om ni kunde komma.  Det är alltså nu på fredag i boulehallen som ligger i före detta LT:s tryckeri.
Ingång från gården på ovansidan. Finns möjlighet att prova på boule./Kenth.

Anmälan till vattengympan, start vecka 35, onsdagen 29/8-2018

2017-01-25

VATTENGYMPA
Badet startar vecka 35 ,onsdagar med början 29 augusti kl 14.30 på Remonthagen. Maximerat till 12 st deltagare.
Det kostar 720 kr per termin. Anmälan till:
Kenth Staaf tfn. 070 646 71 60 eller e-mail kent_staaf@hotmail.com eller under läs mer knappen.

Vattengympa 720Kr. 12 gånger.

LÄS MER

Anmälan till ”YOGA”, start vecka 36, tisdagen 4/9 2018

2018-01-09

Medicinsk yoga ger med andning, yogaövningar,vila och meditation mätbara
effekter på fysiologiska, psykologiska och emotionella plan. Andnings- och
rörelseövningar utgår hela tiden från din egen förmåga. Du kan göra
övningarna sittande på matta, på pall, på eller i rullstol.
Så länge du kan andas kan du utöva yoga.
Start: vecka 36 den 4/9, tisdag,  kl15.00.
Lokal: YogaShala.
Kostnad: 720 kr per termin.

Intresserad? Anmäl dig till Greta Toreskog Beckman på tfn.
070 697 69 55 eller e-mail greta@jamtland.nu eller under läs mer knappen.

Yoga 720Kr. 12 gånger.

LÄS MER

Dialog kring rehabilitering, stöd och samordning efter förvärvad hjärnskada,

2018-08-26

Ni är alla hjärtligt välkomna till informationsmöte i Östersund,
måndagen den 24:e september.

För mer info var vänlig se bifogad inbjudan. Evenemanget är kostnadsfritt.Vi ser gärna att ni hjälper oss att sprida inbjudan så att vi når ut till så många som möjligt!

Inbjudan

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Boestad
Förbundssekreterare/Kanslichef
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
Tel växel 08-447 45 30 (må-to kl 10.00 – 13.00)
www.hjarnkraft.se

LÄS MER

Körkortsfrågan och möjligheten att åter köra bilen efter stroke!

2018-08-13

Körkortsfrågan och möjligheten att åter köra bilen efter stroke är en ytterst levande frågeställning inom förbundets medlemmar och andra som haft stroke.

 

En säker bedömningsgrund är viktig ur rättssäkerhetsperspektiv då möjligheten att köra har stor påverkan för den enskilde men det måste var på ett säkert sätt.  Själv har jag varit förbundets representant i tidigare projektet, som VTI ledde, om att ta fram simulatortest med tillhörande kognitiva tester. Jag har också medverkat  i Nationellt Program Råd Stroke att ta fram ett nationellt kunskapsunderlag om körkort och vapen efter stroke. Simulatortestet är  kostsamt för den enskilde. Nu har Transportstyrelsen tillfälligt stoppat detta test för att utvärdera med anledning av att så många klarade testerna. Att få möjlighet att träna och testa före ett simulatortest är så klart meningsfullt. Många blir exempelvis åksjuka i simulator. Det finns många oklarheter om att testa och bedöma kördugligheten samt om det överhuvudtaget går att träna för att kompensera för ett synfältsbortfall. Här kan detta projekt leda till klargörande. Intressant med sammansättningen av projektets samarbetspartner. STROKE-Riksförbundet är positiva.

LÄS MER

Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten.

2018-08-13

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå.
Myndigheten ska  tillsammans med berörda aktörer utarbeta en nationell handlingsplan
för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

Från: Socialdepartementet [mailto:A822489567@distribution.cision.com]
Skickat: den 13 juli 2018 08:00
Till: Strokekontakt <info@strokeforbundet.se>
Ämne: Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten

 

Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. Myndigheten ska  tillsammans med berörda aktörer utarbeta en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

 

– Som patient ska du kunna känna dig trygg och säker när du vårdas i Sverige. Regeringen har under mandatperioden genomfört en rad insatser för att stärka patientsäkerheten och det är ett arbete som vi nu växlar upp ytterligare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Varje år får cirka 110 000 patienter vårdskador av varierande allvarlighetsgrad. 50 000 patienter drabbas av en vårdskada som medför förlängd sjukhusvistelse. De vanligaste skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, trycksår och fallskador och merparten av dessa skador bedöms vara undvikbara.

Socialstyrelsen får med anledning av detta i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan på patientsäkerhetsområdet och att stödja insatser och implementeringen i hälso- och sjukvården. Syftet med handlingsplanen ska vara att utveckla och samordna arbetet med patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.

Planen ska kunna användas av landsting, regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2019.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

 

LÄS MER

Om körkort efter stroke ur Läkartidningen.

2018-08-13

Intressant att läsa i läkartidningen om körkortsfrågan och stroke.
Körkort

Aktiviter

2018-07-06

Följande aktiviteter är planerade under
Hösten 2018. Aktiviteter

Regeringen ser över bilstödet till personer med funktionsnedsättning

2018-07-05

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att se hur lagstiftningen om bilstöd till personer med funktionsnedsättning fungerar och hur stödet kan förbättras. Trafikverket och Försäkringskassan får också i uppdrag att se över handläggningen av stödet.

Bilstödet är ett bidrag för personer med funktionsnedsättning som behöver köpa eller anpassa ett fordon efter sina behov, på grund av svårigheter att åka med allmänna kommunikationsmedel.

Den nya bilstödslagen trädde i kraft 1 januari 2017. Syftet var bland annat att förbättra stödet till dem med sämre ekonomiska möjligheter att köpa bil och bättre gynna dem med mest omfattande anpassningsbehov.

– Bilstödet är viktigt för att främja delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. När vi förändrade bilstödet var syftet att det skulle bli bättre och att personer med låga inkomster skulle få mer stöd, säger Lena Hallengren.

– Nu har vi fått tydliga signaler från brukarrörelsen om att det inte fungerar som vi tänkt och tvärtom har det blivit dyrare för många att skaffa bil. Jag är inte nöjd med det och därför ser vi över det, säger Lena Hallengren.

Försäkringskassan ska särskilt titta på konsekvenserna för dem med låga inkomster, dem som har behov av bil med särskilda mått för motordriven rullstol, eller liknande hjälpmedel, samt för dem som har behov av särskild utrustning för att kunna använda bilen, exempelvis särskild teknik.

Försäkringskassan ska även lämna förslag på åtgärder om det behövs för att stärka enskildas möjligheter att kunna köpa bil med bilstöd.
Regeringen har också beslutat att inkludera automatisk öppning och stängning av skjutdörr i anordningar som berättigar bilstöd.

– Man kommer även fortsättningsvis få bidrag för automatisk växellåda och fjärrmanövrerad kupévärmare. Jag nämner just dessa då jag vet att det finns en oro kring att det inte skulle ingå i bilstödet men det behövs om man har en funktionsnedsättning och bilstöd, säger Lena Hallengren.

Försäkringskassan ska redovisas uppdraget till regeringen den första oktober 2018.

Regeringen har också gett Försäkringskassan och Trafikverket ett uppdrag att analysera vilka konsekvenser bilstödet fått för respektive myndighets administration. Detta ska rapporteras till regeringen 15 januari 2019.

LÄS MER

Transportstyrelsen utvärderar simulatortest för synfältsbortfall

2018-07-05

2018-06-15

Transportstyrelsen ska nu utvärdera simulatormetoden för personer med synfältsnedsättningar. Detta sedan det visat sig att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat körningen.

Vi vet inte vad det beror på att personer med mycket stora synfältsdefekter klarat simulatortestet. Om metoden behöver utvecklas eller om det kan vara andra orsaker, säger Björn Renberg, enhetschef på Transportstyrelsen.

Simulatortestet har utvecklats av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, på Transportstyrelsens uppdrag. Så länge utvärderingen pågår kommer det inte vara möjligt att testa sin körförmåga i simulatorn.

– Jag förstår att många kommer att bli besvikna. Men det kostar närmare 20 000 kronor att göra ett simulatortest och vi tycker inte det är rätt att låta enskilda betala för en körning innan vi vet utfallet av utvärderingen, säger Björn Renberg

Hittills i år har Transportstyrelsen fått cirka 200 ansökningar om medicinska undantag. Omkring 80 procent är kopplade till olika typer av synnedsättningar, till exempel synfältsbortfall orsakade av diabetes, stroke eller glaukom.

Gäller nya ansökningar om undantag

Simulatormetoden har gjort det möjligt för personer med synfältsnedsättning att testa körförmågan och ansöka om medicinskt undantag för att få köra personbil, behörighet B. Drygt hundra personer som gjort simulatortestet har blivit beviljade undantag från de medicinska kraven. De berörs inte av utvärderingen.

– Vi anser fortfarande att det behövs ett körprov för personer med synfältsdefekter. Vi har ju nu inlett en översyn av våra föreskrifter som rör syn för att se vilka alternativ som finns för att ge en så stor tillgänglighet som möjligt för personer med bland annat synfältsdefekter utan att trafiksäkerheten påverkas negativt, säger Björn Renberg.

Utvärderingen beräknas vara klar innan årsskiftet.

LÄS MER